MÝTY A FAKTA


Rekonstrukce stávající nemocnice je jednodušší. Také okolní nemocnice rekonstruují.

NENÍ TO PRAVDA, protože REKONSTRUKCE by trvala 12 LET a vyšla by na 10 MILIARD, kdežto NOVÁ NEMOCNICE bude postavena za 6 LET a bude stát 8 MILIARD.

Bourání nemocnice při provozu, kdy v ní pracuje personál a leží v ní pacienti, to znamená obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu, zvýšenou dopravu. A to vše za VYŠŠÍ NÁKLADY A DELŠÍ ČAS, než by znamenala výstavba Nové krajské Baťovy nemocnice. 

REKONSTRUKCE stávající krajské nemocnice ve Zlíně by znamenala SPÍŠE BOURÁNÍ A VÝSTAVBU než samotné rekonstrukční práce. Projekt rekonstrukce nemocnice z roku 2008 je sice profesionálně dobře promyšlen, ale počítá s demolicí budov v 7 etapách. Pouze 2 z těchto etap jsou rekonstrukční, ostatní etapy zahrnují demoliční a výstavbové práce.  

OKOLNÍ NEMOCNICE ve Zlínském kraji i celé ČR investují velké peníze do rekonstrukce svých budov, v takovém případě tedy nelze předpokládat, že budou stavět nemocnici novou. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je specifická v tom, že je morálně zastaralá a dlouhodobě investičně podfinancovaná, protože za několik posledních desetiletí nebylo do její rekonstrukce významně investováno.Kraj jde výstavbou nemocnice do velkého rizika.

NENÍ TO PRAVDA, protože výstavba nemocnice bude financována z VLASTNÍCH ZDROJŮ Zlínského kraje, dále také z cizích zdrojů – nabídek komerčních bank a Evropské investiční banky, případně dotačních titulů vlády ČR. ÚVĚR, o který Zlínský kraj bude žádat, JE dle rozpočtových pravidel a parametrů Evropské investiční banky NERIZIKOVÝ.Výstavba nemocnice je iracionální rozhodnutí.

NENÍ TO PRAVDA. Stavba nové krajské nemocnice je velmi odvážné, ale zároveň RACIONÁLNÍ ROZHODNUTÍ. Už J. A. Baťa měl záměr postavit novou nemocnici v roce 1936, řešení i lokalitu stávající nemocnice považoval za zastaralé a nechal připravit studii nové nemocnice lokalizované v oblasti mezi mrakodrapem a zimním stadionem ve třech monoblocích.

Nová krajská Baťova nemocnice bude NEMOCNICE 21. STOLETÍ. Odrazí se v ní centralizace péče, minimalizace vzdáleností, logické uspořádání ambulantního provozu, urgentního příjmu, operačních sálů a intenzivní péče pro pacienty.Život v kraji se kvůli výstavbě nové nemocnice zastaví.

NENÍ TO PRAVDA. Kvůli stavbě nové krajské nemocnice se ŽIVOT V KRAJI NEZASTAVÍ. Zlínský kraj je zodpovědný za všechny oblasti, tedy i za školství, sociální služby, dopravu či kulturu. Rozpočtové záměry budou realizovány ve všech resortech tak, aby byl zajištěn jejich rozvoj.Kvůli výstavbě nové nemocnice dojde k přerušení investic do současné Krajské nemocnice Tomáše Bati.

NENÍ TO PRAVDA. I přes plánovanou výstavbu nové nemocnice NEDOJDE K PŘERUŠENÍ INVESTIC, ať už přístrojových či stavebních, do současné Krajské nemocnice Tomáše Bati. I během výstavby nové nemocnice se budou pořizovat zařízení k zajištění péče o pacienty a tyto přístroje se pak automaticky přemístí do nové nemocnice. 

Havarijní stav budov Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si například jen v letošním roce vyžádá investice ve výši 100 milionů korun na nezbytnou údržbu budov v areálu a zajištění ambulantní i lůžkové péče o pacienty. Provoz se samozřejmě nemůže zastavit ani teď, kdy se řeší výstavba nové nemocnice. I v případě schválení konceptu nové nemocnice musí být v příštích minimálně pěti letech pro pacienty zajištěna kvalitní péči ve stávajícím areálu. Počítá se především s opravami dožilé elektroinstalace na několika, nutná je také modernizace a rozšíření dialýzy a další nevyhnutelné opravy dosluhujících budov. Většina těchto investic je potřebná kvůli nevyhovujícímu současnému stavu, který už nesplňuje požadavky pro provoz zdravotnického zařízení.V současné zlínské nemocnici chybí personál a zdravotníci odcházejí. V nové nemocnici nebude dostatek zaměstnanců.

NENÍ TO PRAVDA. Současná nemocnice má 950 lůžek. Nová nemocnice bude mít asi 920 lůžek, to znamená o 30 méně. STÁVAJÍCÍ PERSONÁL, který do nové nemocnice po zrušení nemocnice staré přejde, tak zajistí dostatečné personální zázemí. Navíc ze zkušenosti států, kde již nové nemocnice postavili, je známo, že nová nemocnice je MAGNETEM PRO LÉKAŘE, zdravotní sestry i další personál.Ostatní nemocnice v kraji budou na úkor výstavby nové nemocnice strádat.

NENÍ TO PRAVDA, protože jednotlivé nemocnice v kraji čekají ROZVOJOVÉ PROJEKTY, které poběží současně s výstavbou nové krajské nemocnice.

Ve VSETÍNSKÉ NEMOCNICI se vybuduje magnetická rezonance, nový chirurgický pavilon. V plánu je také vybudování hemodialýzy v roce 2020 a stavba iktového centra, které se bude specializovat na léčbu CMP (cévních mozkových příhod).

V UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICI je v současné době vyprojektována rekonstrukce plicního oddělení – budovy TRN (tuberkulózy a respiračních nemocí) a probíhá výběr zhotovitele, s termínem realizace 2019–2020. Dále se připravuje rekonstrukce stávající interny, do které budou umístěna všechna oddělení LDN, sociální, ošetřovatelská lůžka a celý provoz rehabilitace s plánovaným dokončením v roce 2020–2021. V plánu je také rekonstrukce kuchyně a jídelny v průběhu let 2020–2021.

V KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICI se buduje magnetická rezonance, která bude dokončena již letos v dubnu, v současné době probíhá výběr projektanta na rekonstrukci operačních sálů s realizací v letech 2020–2021. V plánu je také přesun jídelny do budovy F a vybudování centrálního příjmu v letech 2021–2022.Nová nemocnice stáhne ty nejlepší odborníky z ostatních nemocnic Zlínského kraje.

NENÍ TO PRAVDA. Kraj si je vědom své ZODPOVĚDNOSTI za zdravotnictví v CELÉM REGIONU, tedy i v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Zlínská nemocnice poutá větší pozornost proto, že je nejvíce zanedbaná. Deset let se tam kromě nového onkologického centra jen opravovalo. Navíc je zlínská nemocnice skutečně terciární, má obory, které jsou pro celý region. Kraj ale udělá všechno pro to, aby i ostatní nemocnice fungovaly v pořádku. To, že někteří lékaři, hlavně primáři, budou jezdit k náročným operacím do nové nemocnice, aby si zvyšovali kvalifikaci, lze však předpokládat a považovat za samozřejmost.Fúze nemocnic bude mít za následek rušení oddělení ostatních nemocnic v kraji a lékaři budou mít nařízeno provádět zákroky podle toho, kde budou zrovna potřeba

NENÍ TO PRAVDA, protože projekt výstavby nové nemocnice nemá primárně vazbu na „fúze nemocnic“ a v Investičním záměru je deklarováno ZACHOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH NEMOCNIC. Členové Lékařské rady projektu však doporučují lékařům okolních nemocnic závažnější nebo komplikované pacienty operovat nebo provádět náročné intervence v nové nemocnici. Nabízíme pacientovi, že intervenci (výkon, operaci) může provést jeho ošetřující lékař z regionu ve špičkovém zařízení s navazujícím servisem. Tento prvek integrované zdravotní péče je běžný v zahraničních nemocnicích a jistě bude znamenat zvýšený komfort v poskytování zdravotní péče v regionu Zlínského kraje. Areál současné nemocnice je vyhovující jak pro pacienty, tak pro zdravotníky.

NENÍ TO PRAVDA. Celý areál nemocnice zahrnuje více než 20 BUDOV vzdálených od sebe téměř KILOMETR. Lůžkové stanice jsou rozmístěny v 15 budovách, operační sály na čtyřech místech.

Pacienti jsou v současné krajské nemocnici přepravováni mezi jednotlivými budovami v řádech desítek až stovek metrů. Transport pacientů na vyšetření po areálu nemocnice se děje každý den – často v NEPŘÍZNIVÝCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNKÁCH. 

Stávající nemocnice disponuje NEVYHOVUJÍCÍMI PROSTORY PŘEDEVŠÍM na interně, kardiu, plicním, neonatologii. Podmínky nevyhovují medicínským, ani hygienickým požadavkům.

Převoz pacienta.jpgPostaví se jen nová budova.

NENÍ TO PRAVDA. NOVÁ BUDOVA sice vznikne, ale výstavba přinese především NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ POSTUPY, které jsou běžně zařazovány do nově zbudovaných nemocničních areálů. Tyto postupy mají primárně zjednodušit práci zdravotnického personálu a zkvalitnit a zbezpečnit poskytování zdravotní péči o pacienty. Nemocnice je projektována tak, že jsou samostatně oddělené cesty pacientů plánovaných od akutních a hospitalizovaných. Koncept nové nemocnice také počítá s možností přípravy jedno dávek léčiv pro pacienta v centrální nemocniční lékárně aj. Dopravní obslužnost současné nemocnice je vyhovující.

NENÍ TO PRAVDA. Napříč nemocnicí vede páteřní komunikace, kterou zatěžuje VELKÝ PROVOZ. Omezený prostor nemocnice však brání dalšímu rozvoji nemocnice a také rozšíření komunikace. U stávající krajské nemocnice ve Zlíně je PROBLEMATICKÉ PARKOVÁNÍ, nemožný dojezd k samotným pavilonům. NEJEZDÍ zde VLAKY ani autobusy. 

Nová krajská Baťova nemocnice počítá s parkovacími domy o 1400 místech a možností zaparkovat také u jednotlivých budov, např. úrazové ambulance a porodnice. Parkovací domy budou moci využívat jak zaměstnanci, pacienti a návštěvníci nemocnice, tak lidé z obytné části. Hned naproti nemocnici u páteřní komunikace tř. 3. května se nachází vlaková zastávka a v areálu nemocnice budou navíc zřízeny nové trolejbusové zastávky.Nová nemocnice bude mimo centrum města a bude tím strádat

NENÍ TO PRAVDA. Výstavba nové nemocnice je naplánována v klidné oblasti místní části Zlín-Malenovice, v blízkosti se však nachází obchodní centrum a zpracovaný investiční záměr navíc klade důraz na MULTIFUNKCIONALITU NOVÉHO PROSTORU, v uličním bulváru dělící nemocnice a sídliště bude zóna, ve které návštěvníci naleznou prostor na odpočinek, relax, kavárny a služby spojené s nemocnicí. Trendy budování nových nemocničních areálů se projektují v blízkosti dálničních přivaděčů a VÝHRADNĚ MIMO CENTRA MĚST. Páteřní komunikace tř. 3. května bude vystavena dopravním kolapsům.

NENÍ TO PRAVDA. Průjezdnost PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE tř. 3. května NEBUDE výstavbou nové krajské nemocnice OHROŽENA. Celý koncept dopravně územního řešení počítá s tím, že komunikace bude posílena o samostatné odbočovací pruhy z obou směrů, jak ze směru od Zlína, tak ze směru od Otrokovic.Výška a výměra parkovacích domů povede k zastínění stávajících bytových objektů a nejbližšího okolí.

NENÍ TO PRAVDA. V současné době jsou ve studii navrženy POUZE 2 PARKOVACÍ DOMY a jsou navrženy jako čtyřpatrové. Pro provoz nemocnice není nutné budovat všechny původně navržené 4 parkovací domy, jako první budou vybudovány domy přilehlé ke komunikaci I/49 a budou vedeny diskuze s občany, zda vůbec domy podél ulice Husova budou někdy zrealizovány (ty jsou navrženy pro občany sídliště). Aktuální investiční záměr počítá jen s 2 parkovacími domy.

V rámci přípravy studie byla zpracována akustická studie, ze které pro občany sídliště vyplývá vhodnost umístění parkovacích domů právě podél ulice Husova.

Z hlediska hluku je nevhodné stavět nemocnici tak blízko hlavní silnice, kterou denně projedou desetitisíce aut.

Zlínský kraj zadal Zdravotnímu ústavu požadavek na uvedené měření výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku z dopravy po komunikaci I/49 ve Zlíně-Malenovicích a prostor plánované výstavby nemocnice. Z dokumentu, který byl zpracován v prosinci minulého roku, vyplývá, že parkovací domy umístěné mezi páteřní komunikací a nemocnicí budou mít významný vliv na útlum hluku.