OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč se raději neudělá projekt na rekonstrukci stávající nemocnice a zefektivnění některých budov?
Rekonstrukce nemocnice znamená obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu, zvýšenou dopravu, tedy velkou zátěž pro pacienty i personál nemocnice. Když se postaví nová nemocnice, během týdne se do ní přestěhují lékaři, personál i část vybavení, oproti tomu rekonstrukce jsou drahé, obtížné a obtěžující okolí. Po provedených průzkumech je navíc nereálné v území, které je limitované řekou a svahem, realizovat tak zásadní demoliční a výstavbové práce za plného chodu nemocnice. Nová výstavba je vždy v mnoha ohledech jednodušší i levnější. Důkazem toho je i případ Vsetínské nemocnice, kde se postavil nový pavilon interní medicíny, a nešlo se cestou rekonstrukce.

Je nutné s projektem tak spěchat, když není schválena celková koncepce zdravotnictví v kraji a nebyla vyhlášena veřejná architektonická soutěž?
Vzhledem k tristnímu stavu stávajícího areálu nemocnice a dlouholetému investičnímu podfinancování nemocnice, jsme v situaci, že musíme konat rychle (každý rok vynaloží nemocnice na opravy havarijního stavu 100 milionů korun). Nedomníváme se, že by projekt byl pod časovým tlakem, protože skupina lékařů, zdravotníků a odborníků pracuje více než 5 měsíců.

Zdravotnická koncepce Zlínského kraje je zpracována již 10 let a v tomto roce končí její účinnost. Aktuálně se zpracovává strategický dokument, který bude identifikovat zdravotnickou koncepci na dalších 10 let. Stávající koncepce zdravotnictví a výstavba nemocnice je v plném souladu s uvedeným dokumentem - naplňujeme všechny definované body ve zmiňované koncepci.

Jelikož je nemocnice specifický projekt, kde primárně nezáleží na tom, jak bude vypadat její obal, a požadavky lékařů a zdravotnického personálu jsou nadřazené architektuře. Odkazujeme se i na historii stávající nemocnice, už před 80 lety ředitel MUDr. Bohuslav Albert společně s architektem uvažovali stejným způsobem.

Z čeho bude financována výstavba? Zadluží se kraj?
Výstavba nové nemocnice bude financována z vlastních zdrojů Zlínského kraje, dále z cizích zdrojů – nabídek komerčních bank a Evropské investiční banky, případně dotačních titulů vlády ČR. Celkové výdaje na výstavbu nové nemocnice jsou počítány ve výši 7,5 – 8 miliard korun. V současné době kraj naspořil 1,2 miliardy korun a do doby výstavby naspoří 3 miliardy korun. V jednání je také zařazení projektu do národního investičního plánu, čímž by se úvěr významně snížil. Ale i tak je úvěr, o který Zlínský kraj bude žádat, dle rozpočtových pravidel a parametrů Evropské investiční banky nerizikový.

Čím bude kraj ručit, pokud si vezme úvěr?
Nabídku na úvěr ve výši 3 miliard korun podalo 5 bankovních institucí, které ani v jednom případě nepožadují záruku finanční ani majetkovou kraje.

Jak je to se zmiňovanou finanční výpomocí státu?
Kraj jedná o finanční pomoci státu v rámci národního investičního plánu, čímž by se úvěr významně snížil. Prostřednictvím národního investičního plánu se chystá premiér Babiš podpořit velké veřejně prospěšné projekty tím, že jim dá cca jednu třetinu z investičních nákladů. Ale i v případě, že stát s výstavbou nemocnice finančně nevypomůže, je úvěrový rámec, o který Zlínský kraj bude žádat, dle rozpočtových pravidel a parametrů Evropské investiční banky nerizikový.

Zvládne nemocnice našetřit miliardu, aniž by to znamenalo platové podhodnocení zdravotníků?
Celá investice je připravována bez dopadu do platového ohodnocení zdravotníků. Vedení KNTB má scénáře možných a reálných finančních zdrojů (vlastní - přebytky hospodaření, revidované investice pro nadcházející období, využití opuštěného areálu nemocnice aj.). 

Zvládne nemocnice po dokončení výstavby splácet kraji 150 milionů ročně?
Ano. Zpracován je kompletní investiční model celého projektu, který přesně a podle jasných vstupů říká, jak se bude chovat nemocnice se všemi dopady, tedy i dopady, týkajícími se splácení nájmu. Tento investiční model byl postoupen několika komerčním bankám i Evropské investiční bance a předložen byl také Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Všechny tyto instituce potvrdily, že tato cesta je správná a hlavně konzervativní. Samotné banky doporučovaly jít do varianty, která by umožnila uplatnit vedlejší příjmy, zvýšit tržby nemocnice aj. To znamená, že ve skutečnosti by nemocnice svým ziskem mohla splácet úvěr pro Zlínský kraj dokonce i rychleji.

Zvládne kraj našetřit 3,5 miliardy, když bude vynakládat značné částky na dopravu? 
Ano. Ve zpracovaném Investičním záměru se počítá i se zmíněnou dopravou.  

Z čeho bude financován provoz nemocnice?
Nová nemocnice bude primárně financována výnosem ze zdravotních pojišťoven, tak jako provozy ostatních nemocnic v kraji.

V jakém rozsahu se bude přemisťovat lékařské vybavení a personál ze staré nemocnice do nové?
Zdravotnický personál se v plné výši přesune ze současné Baťovy nemocnice. Očekáváme nárůst jednotlivých odborností i zvýšení produktivity práce, protože zde vzniknou nové lékařské specializace a oddělení. Velká zdravotnická technologie, která je svou přípravou nebo povahou spojená přímo se stavbou, je řešena nákupem nové techniky. Ostatní zdravotnické technologie se následně přesunou v rámci stěhování do nových prostor. Nemocnice má za úkol zpracovat detailní položkový přístrojový plán za jednotlivá pracoviště.

Jak dlouho bude trvat přechodné období, než se stará nemocnice kompletně přemístí do nové a veškeré procesy budou fungovat?
Předpokládáme, že přechodné období bude trvat v rozsahu 3–5 kalendářních měsíců.  Investiční model uvedeného projektu počítá s procesem edukace zdravotnického a technického personálu nemocnice, to znamená, že zdravotnický personál se bude ještě před samotným nastěhováním v prostoru učit pohybovat. Je zřejmé, že nové procesy, logistika, aj. s sebou přinesou zvýšené náklady.

Jaká bude skladba oddělení nové nemocnice a jejich kapacita v porovnání se starou nemocnicí? 
Rozsahem lékařských odborností bude nová nemocnice odpovídat stávající, avšak s rozšířeným spektrem zdravotní péče, která bude garantovat nabídku super-specializovaných zdravotnických pracovišť. 

Co výstavba nemocnice znamená pro okolní nemocnice? Nebudou se rušit oddělení, propouštět zdravotníci?
V únoru proběhlo představení projektu nové nemocnice zdravotníkům i veřejnosti ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Zlíně a Valašském Meziříčí. Jak zde opakovaně zaznělo, budou nemocnice v okolních okresech nadále plnit roli poskytovatele zdravotní péče, tak jako tomu je doposud s tím, že ve všech nemocnicích má Zlínský kraj připraveny rozvojové projekty.

Proč se má nemocnice stěhovat tak, aby byla pro většinu lidí méně dostupná?
Nemocnice se má naopak stěhovat tam, kde bude pro většinu lidí lépe dostupná. Z medicínského hlediska je totiž žádoucí, aby byla krajská nemocnice pro většinu obyvatel Zlínského kraje dostupnější, proto bude přesunuta do oblasti, která je z hlediska osídlení obyvatel kraje skutečně vhodnější než současná poloha nemocnice. 

Jaké problémy způsobí větší vzdálenost nemocnice pro více než 140 tisíc lidí v případě potřeby rychlé péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou?
Dostupnost zdravotní péče musí být realizována podle geografické dostupnosti a je zřejmé, že ze vzdálenějšího okresu Vsetín bude doprava do Malenovic komplikovanější. Lékařská rada proto doporučila, aby se posílily některé super lékařské odbornosti v okrese Vsetín, primárně tam, kde hraje medicína o čas – mělo by být vybudováno např. centrum určené pro léčbu mozkových příhod. Na to jsou navázány další odbornosti jako magnetická rezonance a zároveň oddělení rehabilitace, které hraje důležitou roli při rekonvalescenci po cévní mozkové příhodě. 

Pacienti s touto nemocí jsou mnohdy transportováni leteckou dopravou, kterou Zlínský kraj nemá a s novou nemocnicí ji může získat. Je to tedy jedno z dalších doporučení lékařské rady  - vybudovat základnu letecké záchranné služby.

Proč ostatní kraje nestaví nové nemocnice?
Mnohé kraje v předchozích letech do svých nemocnic investovaly velké peníze, v takovém případě tedy nelze předpokládat, že budou stavět nemocnici novou. Zlínská nemocnice je specifická v tom, že za několik posledních desetiletí nebylo do její rekonstrukce významně investováno. V současné době je většina budov v jejím areálu ve špatném stavu. 


Jaké hlavní rekonstrukční práce byly provedeny ve staré nemocnici v minulých 10 letech a jaké práce by v ní případně bylo třeba ještě provést ve zmíněných dalších cca 12 letech?
Současná nemocnice je dlouhodobě investičně podfinancována. Od roku 2003, kdy byla nemocnice převedena na Zlínský kraj, byly rekonstruovány parovody, byly provedeny bezkanálové teplovodní rozvody, vodovodní rozvody, zateplení budov, oprava chodníků a komunikace v areálu nemocnice a samozřejmě rekonstrukční práce na jednotlivých budovách, nicméně ani rekonstrukce v následujících 12 letech by nezabezpečila zbudování nemocnice 21. století.

V tomto případě by se totiž nejednalo zcela o rekonstrukci - projekt rekonstrukce nemocnice z roku 2008 byl sice profesionálně dobře promyšlen, ale počítal s demolicí budov v 7 etapách. Pouze 2 z těchto etap byly rekonstrukční, ostatní etapy zahrnovaly demoliční a výstavbové práce.

Co bude se stávající zlínskou nemocnicí? Zbourá se? K čemu budou její prostory využity?
Počítá se s tím, že západní část nemocnice postavená podle architekta Gahury bude nadále v rukou kraje. Budovy budou pronajímány lékařům pro specializované zdravotnické ambulance, mohou sloužit také jako sociální prostor.

Druhá část – zahradní systém panelových budov – by měla být využita jako komplex malometrážních bytů či startovacích bytů pro mladé. Odkup tohoto prostoru městem Zlínem je předmětem společného jednání.

Zmizí se stávající nemocnicí i baťovská architektura?
Ne. Nejstarší, západní část nemocnice, postavená podle architekta Gahury, zůstala v podstatě nedotčena. Jedná se o historicky cenné území. Celá tato urbanistická struktura si zaslouží, aby se s ní citlivě nakládalo. Většina původních pavilonů skýtá mnoho způsobů využití. Západní část zůstane i nadále v rukou kraje.

Je vypracován oponentní posudek a studie proveditelnosti?
Ano. Posudek k hodnocení Investičního záměru je zpracován Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a studie proveditelnosti je aktuálně předána do výborů Zastupitelstva Zlínského kraje.  Zmíněná studie proveditelnosti je zpracována jako příloha hlavního dokumentu (Investičního záměru).

Nová nemocnice se má stavět v obytné zóně. Proč?
Veškeré potenciální lokality pro stavbu nové nemocnice byly komplexně vyhodnoceny. Vybraná lokalita v Malenovicích je považována za nejvýhodnější z pohledu územního rozvoje města Zlína a stejně tak vychází jako nejvhodnější z nezávislého dopravně sociologického průzkumu, který si nechal Zlínský kraj zpracovat.

Bude zpracován diagram oslunění domů na ulici Husova a studie dopadů zvýšeného automobilového provozu na okolní bytové domy včetně vyhodnocení provozu heliportu a posouzení těchto aspektů ve vzájemné souvislosti na pohodu bydlení obyvatel sídliště?
Podklady budou zpracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Heliport je na základě požadavků obyvatel sídliště umístěn v nejzápadnější možné části areálu nemocnice a je umístěn na zemi za budovou, aby měl co nejmenší akustický vliv na občany žijící v dotčené lokalitě.